Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby

Archiv - úřední deska 2015

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Úřední deska » Archiv úřední desky » Úřední deska 2015
Tisk stránky

11. veřejné zasedání zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat 28.12.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Schválení rozpočtu na rok 2016
2. Na vědomí rozpočtové opatření č.15,17/2015
3. Schválení rozpočtového opatření č.1/2016 (mimořádná dotace Martě Pětivoké)
4. Schválení Obecní vyhlášky o místních poplatcích na rok 2016
5. Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2016
6. Schválení Zprávy o uplatňování UP
7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí (Včelná- St. úpravy vodovodu)
8. Schválení odkupu pozemků č.206/1,185/7,206/2, 184/8, 200/16, 206/12, 206/3, 200/26, 200/25, 200/31 a 201/6
9. Schválení cenové nabídky firmy AKUPI na demolici objektu bývalého teletníku
10. Schválení cenové nabídky pro úpravu větrání kuchyně v místním hostinci.
11. Schválení žádosti JSDHO o možnosti odměňování členů
12. Schválení žádosti o finanční příspěvek na 4. ročník pochodu „okolo Doudleb“
13. Schválení projektové dokumentace na opravu sociálního zařízení obecního hostince a zastřešení venkovního posezení. Financování akce bude z POV s podílem obce
14. Informace o žalobě týkající se navrácení majetku církvi
15. Informace o výsledku soutěže Jihočeský okresní odpadový přebor 2015-okres ČB
16. Stanovení hladiny významnosti pro odsouhlasení pohledávek a závazků pro potřeby účetní konsolidace státu
17. Diskuze + informace o chystaných kulturních akcí v roce 2016
Vyvěšeno 22.12.2015 sejmuto 31.12.2015

Návrh rozpočtu obce Doudleby pro rok 2016

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2016 (PDF 73kB)
Vyvěšeno: 10.12.2015 sejmuto 31.12.2015

20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 10:00 hodin. Program (PDF 474kB)
Vyvěšeno: 07.12.2015 sejmuto 31.12.2015

Výběrové řízení na pozici Produktového managera

Spolek Novohradsko – Doudlebsko, z. s. ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu vypisuje výběrové řízení na pozici Produktového managera. Dokument (PDF 113kB)
Vyvěšeno: 02.12.2015 sejmuto 31.12.2015

Informace Magistrátu města České Budějovice

Odstávka systému přijímání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů koncem roku 2015 (PDF 185kB)
Vyvěšeno: 27.11.2015 sejmuto 31.12.2015

E.ON - žádost o odstranění nebo ořez dřevin

Jsou žádáni vlastníci nemovitostí pod elektrickou distribuční soustavou (PDF 626kB)
Vyvěšeno: 31.08.2015 sejmuto 31.12.2015

Daň z nemovitých věcí 2015

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015 pro obec Doudleby (PDF 68kB)
Vyvěšeno: 09.01.2015 sejmuto 31.12.2015

19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 5. listopadu 2015 od 10:00 hodin. Program (PDF 349kB)
Vyvěšeno: 27.10.2015 sejmuto 06.11.2015

9. Veřejná schůze OZ Doudleby

Bude se konat 29.10.2015 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Doudlebech
Program:
1) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (kabel NN).
2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (obnova řadu sur.vody)
3) Na vědomí rozpočtové opatření č. 12, 13/2015
4) Seznámení se Zprávou o uplatňování územního plánu
5) Schválení žádosti výjimku z počtu žáků ZŠ a o finanční příspěvek pro ZŠ A MŠ Doudleby + rozpočtová změna č.14/2015
6) Schválení žádosti o povolení výjimky počtu dětí v MŠ
7) Schválení žádosti o změnu provozní doby obecního hostince přes zimní období
8) Schválení žádosti o změnu provozní doby obecního obchodu přes zimní období
Vyvěšeno 21.10.2015 sejmuto 06.11.2015

Veřejná vyhláška č.j. OOŽP/7699/2015/Pak

Stavební povolení ke stavbě vodního díla „DOUDLEBY - DOSTAVBA KANALIZACE“ (PDF 229kB)
Vyvěšeno: 15.10.2015 sejmuto 06.11.2015

Výzva vlastníkům nemovitostí v k.ú. Doudleby

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových majitelům nemovitostí, aby se ke svému vlastnictví přihlásili (PDF 67kB)
Seznam nedostatečně identifikovaných majitelů pozemků v k.ú. Doudleby (PDF 44kB)
Informace pro veřejnost (PDF 33kB)
Vyvěšeno: 10.09.2015 sejmuto 15.10.2015

Veřejná vyhláška SU/5389/2015 Da

Výzva k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Obnova řadu surové vody Římov - Plav, I. etapa - Doudleby" (PDF 114kB)
Vyvěšeno: 22.09.2015 sejmuto 08.10.2015

18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 24. září 2015 od 10:00 hodin. Program (PDF 546kB)
Vyvěšeno: 14.09.2015 sejmuto 29.09.2015

Veřejná vyhláška č.j. OOŽP/7699/2015/Pak

Zahájení vodoprávního řízení - povolení stavby vodního díla "Doudleby - dostavba kanalizace" (PDF 259kB)
Vyvěšeno: 02.09.2015 sejmuto 21.09.2015

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 19.08.2015

Vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (PDF 146kB)
Vyvěšeno: 19.08.2015 sejmuto 11.09.2015

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek (PDF 307kB)
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (PDF 571kB)
Návrh programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (PDF 7711kB)
Vyvěšeno: 20.07.2015 sejmuto 21.08.2015

Veřejná vyhláška OÚP/O-769/2015/Dl-V

Veřejná vyhláška k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby (PDF 259kB)
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby (PDF 485kB)
Vyvěšeno: 20.07.2015 sejmuto 21.08.2015

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (PDF 120kB)
Vyvěšeno: 24.07.2015 sejmuto 19.08.2015

8. veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat 14.08.2015 od 18.00 hodin Na stoce
Program:
1. Schválení směrnice č. 26/2015 – Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením
2. Schválení účetního odpisového plánu pro rok 2015, změna č. 1
3. Revokace usnesení 3/1 z 29.12.2014 o schválení rozpočtu 2015 a schválení opraveného návrhu rozpočtu 2015
4. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy
5. Na vědomí rozpočtové opatření č. 9,10/2015
6. Schválení rozpočtového opatření č. 11/2015
7. Schválení příspěvku pro Pomalší za rok 2015
8. Odstoupení od záměru prodeje pozemku u bytovky, zrušení usnesení 7/6
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
10. Projednání návrhu o uplatňování územního plánu Doudleby
11. Informace o výsledku administrace demolice bývalého teletníku
12. Informace o výsledku výběrového řízení na ZŠ Doudleby + slovo nové paní ředitelky
13. Informace o konečném vyhotovení studie nové hasičské zbrojnice
14. Diskuze
Vyvěšeno 06.08.2015, sejmuto 15.08.2015

Opravený návrh rozpočtu obce Doudleby na rok 2015

Oprava rozpočtové skladby v závazných ukazatelích pro převod do fondu VHM (PDF 72kB)
Vyvěšeno 30.07.2015, sejmuto 15.08.2015

Veřejná vyhláška SU/5389/2015 Da

Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Obnova řadu surové vody Římov - Plav, I. etapa - Doudleby" (PDF 2781kB)
Vyvěšeno: 15.07.2015 sejmuto 31.07.2015

Veřejná vyhláška SU/3739/2015 Da

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby "Kanalizační řad, dostavba - změna trasy tlakové kanalizace" (PDF 4607kB)
Vyvěšeno: 15.07.2015 sejmuto 31.07.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Vyhláška kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška o podmínkách chovu domácího drobného zvířectva (PDF 92kB)
Vyvěšeno: 25.6.2015 sejmuto 13.07.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Požární řád obce Doudleby(PDF 110kB)
Příloha požárního řádu obce Doudleby (PDF 58kB)
Vyvěšeno: 25.6.2015 sejmuto 13.07.2015

17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 25. června 2015 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Jihočeského kraje. (PDF 352kB)
Vyvěšeno 18.06.2015 sejmuto 26.06.2015

7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Koná dne 25.6.2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Doudleby
Program:
1. Schválení závěrečného účtu za rok 2014
2. Schválení rozpočtového opatření č.7/2015
3. Schválení Protokolu o schválení účetní závěrky
4. Na vědomí rozpočtové opatření 5/2015
5. Schválení Smlouvy o směně pozemků parc.č. 780/6 o výměře 175 m2 a parc. č. 1195/19 o výměře 23 m2 za parc. č. 780/8 o výměře 577 m2 (letiště)
6. Schválení prodeje pozemků parc.č. 246/13 o výměře 83 m2 a parc.č. 246/15 o výměře 87 m2 za 100 Kč/m2 (bytovka)
7. Schválení prodeje pozemku 1180/28 21 m2 za 100 Kč/m2
8. Schválení požárního řádu
9. Schválení vyhlášky č. 2/2015 (o zrušení Obecně závazné vyhlášky o podmínkách chovu drobného domácího zvířectva)
10. Sdělení o situaci okolo Konkurzního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Doudleby
11. Schválení smlouvy s administrátorem dotací pro Obec Doudleby
12. Schválení ceníku za služby kopírování
13. Schválení plné moci k podpisu smlouvy (Vak Projekt)
14. Informace ohledně výběrového řízení na nájemce obecní hospody v Doudlebech a schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
15. Diskuze
Vyvěšeno:17.06.2015 sejmuto 26.06.2015

Krajský úřad Jihočeský kraj, opatření obecné povahy č. 1/2015

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského - Castor fiber. (PDF 486kB)
Příloha č. 1, dotčená katastrální území a přehledová mapa (PDF 3226kB)
Vyvěšeno 10.06.2015, sejmuto 26.06.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zastupitelstvo obce Doudleby vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1180/28 o výměře 36 m2 v k. ú. Doudleby.
Vyvěšeno 10.06.2015, sejmuto 26.06.2015

Závěrečný účet obce Doudleby 2014

včetně všech příloh je umístěn na stránce výsledků hospodaření zde:
Vyvěšeno dne: 05.06.2014, sejmuto 26.06.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Prodej pozemků parc. č. 246/13 a parc. č. 246/15 v k.ú. Doudleby (PDF 172kB).
Vyvěšeno 29.05.2015, sejmuto 26.06.2015

Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj, nařízení č.j. SVS/2015/051931-C

Nařízení pro ochranné pásmo moru včelího plodu Budějovicko 2015 (PDF 298kB)
Vyvěšeno 27.05.2015, sejmuto 26.06.2015

Krajská veterinární správa SVS pro Jihočeský kraj, nařízení č.j. SVS/2015/049130-C

Zrušovací nařízení pro ochranné pásmo MVP Budějovicko 2014 (PDF 459kB)
Vyvěšeno 27.05.2015, sejmuto 26.06.2015

Zveřejnění záměru směny pozemků

Směna pozemků parc. č. 780/6 a parc. č. 1195/19 za parc. č. 780/8 v k.ú. Doudleby (PDF 49kB).
Vyvěšeno 13.05.2015, sejmuto 26.06.2015

ČEVAK, vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2014

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. (PDF 556kB )
Vyvěšeno 07.05.2015, sejmuto 26.06.2015

Veřejná vyhláška Magistrátu města České Budějovice č.j. OÚP/2015/O-453/Sl-V

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Plav, informace o veřejném projednání a zveřejnění návrhu.(PDF 146kB)
Vyvěšeno 27.04.2015, sejmuto 26.06.2015

Veřejná vyhláška Finančního úřadu č.j. 1116813/15/2200-11460-301165

Jsou zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, jimiž se daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015. (PDF 88kB)
Vyvěšeno 22.04.2015, sejmuto 26.06.2015

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí č.j. 24503/ENV/15

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek (PDF 123kB)
Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PDF 672kB)
Vyvěšeno 15.04.2015, sejmuto 26.06.2015

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č.j. 18198/2015-MZE-15120

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (PDF 88kB)
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe (PDF 196kB)
Vyvěšeno 07.04.2015, sejmuto 26.06.2015

Konkurzní řízení pro ZŠ a MŠ Doudleby

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ Doudleby. Dokument (PDF 110kB):
Vyvěšeno 22.05.2015, sejmuto 25.06.2015

Veřejná vyhláška č.j. SU/3739/2015 Da

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby "Doudleby-Dostavba kanalizace, změna trasy tlakové kanalizace" (PDF 3544kB)
Vyvěšeno 03.06.2015 do 12.06.2015

Výběrové řízení na nájemce obecní restaurace v Doudlebech

Výzva zájemcům k podání nabídek na nájemce obecní restaurace v Doudlebech (PDF 97kB)
Vyvěšeno 07.05.2015, sejmuto 03.06.2015

6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby,

Koná se dne 21.5.2015 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Doudleby.
Program
1. Projednání vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Doudleby
2. Jmenování komise a tajemníka komise pro konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Doudleb
Vyvěšeno 13.5.2015 sejmuto 22.5.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doudleby. (PDF 74kB)
Vyvěšeno 24.04.2015 sejmuto 18.05.2015

5. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat 23.04 2015 od 19. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1) Schválení: odkup pozemku č.1180/20 o výměře 24m2
odkup pozemku č.616/11 o výměře 269m2 a 616/1 o výměře 99m2
odkup pozemku č.830/4 o výměře 322m2 a č. 1200/15 o výměře 75m2
odkup pozemku č. 1200/21 o výměře 7m2, 830/5 o výměře 21m2,1201/6 o výměře 90m2
2) Schválení záměru prodeje pozemku č. 251/1 o výměře 22m2 a č.121/6 o výměře 60m2 zapsané na LV č.1 k.ú.Doudleby
3) Na vědomí rozpočtové opatření č.2/2015 a č. 3/2015
4) Schválení rozpočtového opatření č.4/2015
5) Schválení odpisového plánu ZŠ A MŠ Doudleby
6) Schválení pronájmu pozemku zahrádky u řadovky (část pozemků 284/6 a 284/11) + schválení ceny za pronájem
7) Schválení odpisového plánu obce Doudleby
8) Určení zástupce z řad zastupitelů pro spolupráci s Magistrátem města České Budějovice ohledně změny č. 2 o pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Doudleby.
9) žádost o finanční příspěvky:
Jana Šimánka - pro vydání knižního díla
Luďka Presla na 3. ročník pochodu „Okolo Doudleb“
Svazu včelařů
Římskokatolické farnosti Doudleby na opravu kostela
10) Schválení závěrečný účet - SMO Pomalší za rok 2014
11) Schválení žádosti Nihn Van Hai o snížení nájemného za pronájem obchodu
12) Schválení vyhlášky č. 1/2015 o komunálních odpadech
13) Informace o provedených krocích ohledně hasičské zbrojnice
14) řešení stížností na nájemce místního hostince
Vyvěšeno 15.04.2015, sejmuto 24.04.2015

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Zastupitelstvo obce Doudleby vyhlašuje záměr dlouhodobě pronajmout část pozemků 284/6 a 284/11 v KÚ Doudleby.
Vyvěšeno: 08.04.2015 sejmuto 24.04.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Doudleby vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc. č. 151/6 (60 m2) a pozemku parc. č. 251/1 (33 m2) v obci Doudleby, k.ú. Doudleby.
Vyvěšeno: 01.04.2015 sejmuto 24.04.2015

SMO Pomalší, závěrečný účet 2014

Závěrečný účet SMO Pomalší, zpráva o přezkumu hospodaření (PDF 899kB)
Vyvěšeno: 30.03.2015 sejmuto 24.04.2015

16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin. Program: (PDF 356kB)
Vyvěšeno: 07.04.2015 sejmuto 16.04.2015

Oznámení o omezení provozu Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice

Omezení bude dne 18.3.2015 (PDF 90kB)
Vyvěšeno: 13.03.2015 sejmuto 19.03.2015

Návrh opatření obecné povahy 1/2015 - č.j. KUJCK 9956/2015/OZZL

Udělení výjimky k lovu bobra evropského (PDF 475kB)
Text Návrhu opatření obecné povahy 1/2015 (PDF 745kB)
Dotčené katastry Návrhu opatření obecné povahy 1/2015 (PDF 3518kB)
Vyvěšeno 09.02.2015 sejmuto 09.03.2015

Veřejná vyhláška č.j. SU/9668/2014 Da

Rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizační řad, dostavba"
Vyvěšeno: 26.01.2015 sejmuto 03.03.2015

Veřejná vyhláška k návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Doudleby

Vystavení k veřejnému nahlédnutí Návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby (PDF 215kB)
Návrh zadání změny č. 2 ÚP Doudleby, textová část (PDF 163kB)
Návrh zadání změny č. 2 ÚP Doudleby - lokalita A,B, grafická část (PDF 240kB)
Návrh zadání změny č. 2 ÚP Doudleby - lokalita C, grafická část (PDF 161kB)
Vyvěšeno: 05.01.2015 sejmuto 16.02.2015

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ (PDF 91kB)
Vyvěšeno: 09.01.2015 sejmuto 10.02.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

Vyhláška o místních poplatcích pro rok 2015 (PDF 121kB)
Vyvěšeno: 05.01.2015 sejmuto 10.02.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Požární řád obce Doudleby(PDF 121kB)
Příloha požárního řádu obce Doudleby (PDF 48kB)
Vyvěšeno: 05.01.2015 sejmuto 10.02.2015

4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Koná se dne 29.1.2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Doudleby
Program:
1. Zadání veřejné zakázky na stavbu brodu Zadubí 2. Zadání veřejné zakázky na autobusovou zastávku
3. Schválení rozpočtového opatření 1/2015 – projekt na výstavbu nové hasičské zbrojnice
4. Na vědomí rozpočtové opatření 20/2014
5. Schválení odpisového plánu Obce Doudleby a ZŠ a MŠ Doudleby
6. Schválení roční uzávěrky ZŠ a MŠ Doudleby
7. Schválení povolení výjimky počtu dětí v MŠ Doudleby
8. Schválení ceny stočného na rok 2015
9. Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10. Informace pro občany – veřejný vodovod, nepodepsané smlouvy o odvádění odpadních vod
11. Diskuze
Vyvěšeno: 21.01.2015 sejmuto 30.01.2015

Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Koná se dne 23.1.2015 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Doudleby
Program:
1. Projednání a schválení dodavatele na opravy sociálního zařízení OÚ a KD
2. Diskuze
Vyvěšeno: 14.01.2015 sejmuto 24.01.2015

Veřejná vyhláška č.j. KUJCK 73885/2014/OREG

Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace (PDF 1509kB)
Vyvěšeno: 29.12.2014 sejmuto 15.01.2015
Nahoru