Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby
okres České Budějovice

Archiv - Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce 2010 až 2014

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Obecní úřad » Zápisy ze schůzí OZ » Zápisy ze schůzí 2010 až 2014

2014 - ukončené volební období:

07. veřejné zasedání dne 06.10.2014, zápis a usnesení 07/2014 (pdf 71kB)

Program:
1. Schválení nájemní smlouvy obchod Doudleby
2. Schválení smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby autobusové zastávky Doudleby
3. Schválení rozpočtového opatření číslo 13,14 a 15/2014

06. veřejné zasedání dne 08.09.2014, zápis a usnesení 06/2014 (pdf 65kB)

Program:
1. Schválení návrhu Plánovací smlouvy dle přílohy č.13 k vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

05. veřejné zasedání dne 15.08.2014, zápis a usnesení 05/2014 (pdf 76kB)

Program:
1. plán obnovy vodovodů a kanalizace – návrh a schválení fondu oprav ve výši odpisů
2. schválení smlouvy o věcném břemeni č. 10300182662/002- uložení kabelu NN na pozemku 271/3,1195/12
3. schválení smlouvy o daru na pořízení změny č.1 Změny územního plánu obce Doudleby, navýšení rozpočtu o tyto dary
4. schválení rozpočtového opatření č. 10,11/2014
5. informace o opravě Mateřské školy, stavba brodu v Zadubí, autobusová zastávka
6. představení zastupitelů do obecního zastupitelstva pro volby na období říjen 2014/říjen 2018

04. veřejné zasedání dne 16.06.2014, zápis a usnesení 04/2014 (pdf 71kB)

Program:
1. Schválení „Závěrečného účtu obce Doudleby za rok 2013“
2. Schválení smlouvy o školském obvodu s Městem Č.Budějovice – škola ZŠ a MŠ J.Š. Baara a ZŠ a MŠ Nerudova
3. Stanovení počtu zastupitelů do obecního zastupitelstva pro volby na období říjen 2014 /říjen 2018
4. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2014
5. Projednání odprodeje pozemku 171/23 KÚ Doudleby
6. Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO KOM a schválení pověření firmy Marius Pedersen zastupováním obce Doudleby v jednání s firmou EKO KOM.
7. Možnost zajištění odvozu bioodpadů – tráva ,listí, zahradní zbytky. Možnost popelnice 220 l zdarma. Náklady 500Kč/t + doprava
8. Schválení rozpočtového opatření č. 7,8,9 a 10/2014
9. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Hasičské zbrojnici.
10. Schválení smluv na výkup pozemků č.825/8 , 1195/28 a 1247 KÚ Doudleby dle geom. plánu č.573-42/2013 pro stavbu autobusové zastávky

03. veřejné zasedání dne 28.04.2014, zápis a usnesení 03/2014 (pdf 83kB)

Program:
1. Schválení „Změny č. 1. Územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby
2. Projednání dalšího postupu k realizaci stavby nové hasičské zbrojnice

02. veřejné zasedání dne 31.03.2014, zápis a usnesení 02/2014 (pdf 86kB)

Program:
1. Uzavření smlouvy s městem České Budějovice o školském obvodu.
2. Schválení smlouvy CB 014330021664/003 o věcném břemeni „Kabel NN Amerika p. Čejka
3. Schválení rozpočtového opatření č. 4 /2014
4. Informace k likvidaci odpadů
5. Projednání žádosti SDH o převedení objektu hasičské zbrojnice.
6. Schválení smlouvy OST/02/14/CB/Šo s SÚS JčK o právu provedení stavby autobusové zastávky
7. Plán obnovy majetku vodovodů a kanalizací
8. Podání informace o jednání zastupitelstva ke vstupu obce do svazku Hrady na Malši.
9. Rozšíření pojistné smlouvy o pojištění objektů ČOV.
10. Projednání žádostí občanů a obce Plav na zpracování Změny územního plánu č.2.
11. Odsouhlasení zařazení územního obvodu obce do území působnosti SCLLD MAS Pomalší pro období 2014 -2020
12. Schválení rozpočtového opatření č. 5 /2014

01. veřejné zasedání dne 17.02.2014, zápis a usnesení 01/2014 (pdf 46kB)

Program:
1. Schválení roční uzávěrky obce za rok 2013
2. Schválení odpisového plánu majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Doudleby na rok 2014
3. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2014
4. Projednání žádostí občanů a jejich zařazení do Změny územního plánu č. 2
5. Schválení roční účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Doudleby za rok 2013
6. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014

2013:

08. veřejné zasedání dne 30.12.2013, zápis a usnesení 08/2013 (pdf 49kB)

Program:
1. Schválení rozpočtu obce na rok 2014
2. Projednání žádostí o příspěvek na rok 2014
3. Schválení rozpočtového opatření č. 15,16/2013
4. Projednání a schválení vyhlášky č.1/2013 o poplatcích na rok 2014
5. Schválení ceny vodného na rok 2014
6. Přijetí závazného rozhodnutí k provozování kanalizace a ČOV v obci Doudleby – informace o připravovaných smlouvách na čištění vody
7. Vyúčtování podílu obce Doudleby ve výši 3348,-Kč na podporu turistického ruchu svazku Pomalší
8. Schválení rozpočtového opatření č. 17/2013
9. Schválení rozpočtu SMO Pomalší na rok 2014

07. veřejné zasedání dne 18.11.2013, zápis a usnesení 07/2013 (pdf 46kB)

Program:
1. Příprava rozpočtu obce na rok 2014 –výzva zástupcům spolků žádajících o příspěvek na rok 2014; požadavky na zařazení do rozpočtu na rok 2014
2. Schválení smlouvy o věcném břemeni č.CB-014130002457/001
3. Schválení smlouvy o věcném břemeni č.CB-014130000290/002
4. Schválení rozpočtového opatření č. 14 /2013
5. Informace o předpokládané ceně vodného a stočného na rok 2014
6. Nabídka fy Ledax na pečovatelské služby
7. Různé: Informace o objížďce po dobu stavby D3;dotace POV 2013;územní plán obcí Heřmaň ,Plav; platba daně z nemovitosti v roce 2014

06. veřejné zasedání dne 07.10.2013, zápis a usnesení 06/2013 (pdf 47kB)

Program:
1. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce Doudleby Mgr. Marka Štěcha
2. Volba nového předsedy kontrolního výboru
3. Zvolení přísedícího pro Okresní soud v Č. Budějovicích.
4. Schválení rozpočtového opatření č. 11/2013
5. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2012/2013
6. Schválení smlouvy se společností RVS o zajištění zkušebního provozu
7. Schválení rozpočtových opatření č. 12,13
8. Povolení výjimky z počtu žáků v Mateřské škole

05. veřejné zasedání dne 16.08.2013, zápis a usnesení 05/2013 (pdf 61kB)

Program:
1. Schválení fakturace Kanalizace a dostavby ČOV za období květen, červen, červenec.
2. Schválení odprodeje pozemků 448/36 a 284/26.
3. Informace o výstavbě a dokončení ČOV Doudleby.
4. Schválení rozpočtového opatření č.6,8,9/2013
5. Diskuze, případně rozhodnutí o vlastním provozování ČOV Doudleby. Napojení Střížova na kanalizaci a ČOV Doudleby.
6. schválení rozdělení příspěvku od hasičů ze Slavonic,a příspěvku na nohejbal
7. Informace o lávce v Zadubí – jak dál?
8. Schválení nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku p.č.615/11
9. Odsouhlasení víceprací souvisejících s dostavbou kanalizace.
10. Rozvojové investice obce na období 2014-2020
11. Hlavní komunikace ve Straňanech – jednání s SUS JčK o opravě hlavní komunikace případně převzetí do majetku obce.
12. Navýšení rozpočtu na nákup vleku za traktor
13. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření v souvislosti s DPH.
14. Schválení příspěvku na opravu komunikace k chatám v Zadubí
15. Dar E.ONu na dožínky
16. Platba městu České Budějovice za přestupková řízení, proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec 2012
17. Informace o ukončení členství v zastupitelstvu p. Martina Michala

04. veřejné zasedání dne 15.07.2013, zápis a usnesení 04/2013 (pdf 52kB)

Program:
1. Schválení smlouvy na opravu střechy budovy obecního úřadu

03. veřejné zasedání dne 03.06.2013, zápis a usnesení 03/2013 (pdf 60kB)

Program:
1. Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2012
2. Schválení nápravných opatření z přezkumu hospodaření obce za rok 2012
3. Informace o harmonogramu výstavby ČOV.
4. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2013
5. Schválení smlouvy o věcném břemeni na uložení kabelu NN na parcelu 1184/3
6. Schválení pronájmu části pozemku p. č. 309/1
7. Schválení rozpočtového opatření č. 2,3,5/2013
8. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření při výstavbě kanalizace a ČOV

02. veřejné zasedání dne 19.04.2013, zápis a usnesení 02/2013 (pdf 47kB)

Program:
1. Schválení Smlouvy se Státním fondem životního prostředí o přidělení dotace na dostavbu kanalizace ČOV v Doudlebech.
2. Informace o harmonogramu výstavby ČOV

01. veřejné zasedání dne 27.02.2013, zápis a usnesení 01/2013 (pdf 48kB)

Program:
1. Rozhodnutí o placení DPH obcí Doudleby.
2. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na obecní pozemky PK 970;PK 971; - uložení kabelů NN
3. Schválení roční uzávěrky a hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Doudleby za rok 2012
4. Na vědomí rozpočtová opatření č.16/2012 a č.1/2013
5. Schválení smluv o věcném břemeni na obecní pozemek 1185/1 -uložení kabelů NN
6. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření

2012:

17. veřejné zasedání dne 30.12.2012, zápis a usnesení 17 (pdf 40kB)

Program:
1. Schválení rozpočtu obce Doudleby na rok 2013.
2. Schválení smluv o věcném břemeni na obecní pozemky PK 1200/3;PK 866/3;PK 1197/1 - uložení kabelů NN Amerika
3. Schválení rozpočtu SMO regionu Pomalší, včetně členského příspěvku obce Doudleby a příspěvku pro SMO Pomalší na projekt "Jednotná propagace regionu SMO Pomalší", řešeného rozpočtovým opatřením č. 14
4. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2012 obce Doudleby o místních poplatcích na rok 2013.
5. Na vědomí rozpočtová opatření č. 13 a č. 15
6. Schválení Dodatku č. 3 Zřizovací listiny č.j. 1/92002
7. Odsouhlasení prodeje řeziva z obecního lesa pro p. Chyňavu Radima
8. Schválení ceny stočného na rok 2013 do doby napojení na centrální ČOV.
9. Odpisový plán ZŠ a MŠ Doudleby pro rok 2013

16. veřejné zasedání dne 12.11.2012, zápis a usnesení 16 (pdf 107kB)

Program:
1. Aktualizace "Programu obnovy venkova obce Doudleby na období 2013 - 2015"
2. Příprava rozpočtu obce Doudleby na rok 2013 - příspěvky ke spolkové činnosti
3. Schválení smluv o věcném břemeni na obecní pozemky PK 1200/2;PK 972;PK 971;PK 1187;1180/3 - uložení kabelů NN
4. Schválení změny Směrnice č.19 o rozpočtu obce Doudleby
5. Oznámení o změně nákladů za svoz odpadů v roce 2013 - schválení Dodatku č. 6 Smlouvy o svozu komunálního odpadu
6. Informace o přípravě stavby ČOV
7. Doplnění schvalující doložky ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky od JVS – podle zákona 128/2000 Sb. § 41
8. Změna financujících položek schváleného rozpočtu 2012 – podle 250/2000 Sb. § 6 odst. 1
9. Doplnění závazných ukazatelů do schváleného rozpočtu - podle zákona 250/2000 Sb. § 12 odst. 2
10. Úprava výroku o schválení hospodaření obce za rok 2011 - podle zákona 250/2000 Sb. § 17 odst. 7.
11. Na vědomí rozpočtová opatření č. 9,10 a schválení RO č.11
12. Schválení kalkulace vodného na rok 2013
13. Dodatečně schválit platbu SMO Pomalší za MISYS z roku 2011 včetně rozpočtového opatření č. 2

15. veřejné zasedání dne 05.09.2012, zápis a usnesení 15 (pdf 108kB)

Program:
1. Rozšíření změny č. 1 územního plánu obce
2. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů
3. Schválení finančního příspěvku pro TJ Doudleby ve výši 2000,-Kč na nohejbalový turnaj
4. Změna textu usnesení č.14. k podání žádosti o změnu č.2 územního plánu obce

14. veřejné zasedání dne 17.08.2012, zápis a usnesení 14 (pdf 80kB)

Program:
1. Schválení smlouvy o věcném břemenu na umístění kabelu NN pro přípojku ČOV
2. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí pro výstavbu zastávky autobusu
3. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu lávky v Zadubí
4. Schválení rozpočtových opatření č. 6 a 7/2012
5. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů
6. Schválení finančního příspěvku pro TJ Doudleby ve výši 1900,-Kč, RO č. 8
7. Usnesení o podání žádosti změny č. 2 územního plánu obce
8. Schválení výjimky z počtu žáků v MŠ Doudleby
9. Schválení školného v MŠ Doudleby ve výši 300,-Kč/měsíc
10. Schválení opravy veřejného rozhlasu - podpis smlouvy

13. veřejné zasedání dne 04.06.2012, zápis a usnesení 13 (pdf 57kB)

Program:
1. Schválení závěrečného účtu obce Doudleby za rok 2011
2. Schválení zadání změny č.1 územního plánu obce
3. Schválení rozpočtových opatření č.2,3,4,5/2012
4. Schválení organizační směrnice na výběr dodavatelů dle nového zákona o veřejných zakázkách
5. Příprava změny č. 2 územního plánu obce
6. Čistírna odpadních vod aktuální informace
7. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů
8. Schválení finančních příspěvků na společenské akce
9. Schválení závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2011
10. Schválení přijetí daru a.s. E.ON na vybavení dětského hřiště ve výši 10.000 Kč

12. veřejné zasedání dne 27.2.2012, zápis a usnesení 12 (pdf 60kB)

Program:
1. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno s Povodím Vltavy
2. Schválení ceny pronájmů za hrobové místo
3. Schválení prodejní ceny obecních pozemků u řadovek
4. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů
5. Schválení rozpočtového opatření č.1/2012
6. Schválení ročního odpisového plánu obce
7. Vedení kabelu NN přes obecní pozemky dle předloženého návrhu p. Čejky
8. Požadavek na zřízení nového nájezdu ve Straňanech
9. Schválení výsledku hospodaření PO ZŠ a MŠ Doudleby z příspěvků na provoz v roce 2011

2011:

11. veřejné zasedání dne 29.12.2011, zápis a usnesení 11 (pdf 75kB)

Program:
1. Projednání rozpočtu obce na rok 2012
2. Na vědomí rozpočtová opatření č.11,12,13,14,15/2011, schválení rozpočtového opatření č.16/2011
3. Schválení obecní vyhlášky č.1/2011 o místních poplatcích
4. Projednání odprodeje obecních pozemků u ŘD ve Straňanech
5. Schválení příspěvku ZŠ a MŠ Doudleby na provoz na rok 2012
6. Schválení příspěvku pro Červený kříž, Hasiče, Doudleban
7. Schválení příspěvku na pořádání kulturního odpoledne v rámci „Jarní poutě v Doudlebech 2012“ dodatečné zařazení do rozpočtu
8. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2012
9. Směna pozemků na Vyhlídce
10. Schválení odpisů ZŠ a MŠ Doudleby a úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ
11. Vyhodnocení výroční zprávy Základní školy
12. Schválení směrnice 23/2011 pro tvorbu opravných položek
13. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů

10. veřejné zasedání dne 12.08.2011, zápis a usnesení 10 (pdf 72kB)

Program:
1. Aktuální informace ČOV, přípojky
2. Schválení rozpočtových opatření č. 9,10/2011
3. Informace o Základní škole v Doudlebech
4. Informace - Dožínky, oslavy 1030 let
5. Schválení příspěvku na delegaci z Chorvatska
6. Příprava rozpočtu na rok 2012
7. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů

9. veřejné zasedání dne 27.06.2011, zápis a usnesení 09 (pdf 77kB)

Program:
1. Schválení závěrečného účtu obce Doudleby za rok 2010
2. Schválení rozpočtových opatření č.6,7/2011
3. Informace o podání žádosti obce na provedení komplexní pozemkové úpravy pozemků v extravilánu obce
4. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na pozemku č.1187 a 1180/3
5. Projednání výkupu pozemku č.1235 KN (cesta na Ameriku)
6. Kanalizační přípojky postup po vybudování čistírny odpadních vod
7. Různé - návštěva hasičů z Doudleb n.Orlicí; stavba dětského hřiště; dokončení sochy "Pieta"; příprava oslav "1030 let Doudleb"
8. Diskuse – připomínky, podněty občanů
9. Příspěvek Mysliveckému sdružení Malše-Roudné, rozpočtové opatření č. 8
10. Podpis smlouvy na autorský dozor při stavbě ČOV

8. veřejné zasedání dne 16.05.2011, zápis a usnesení 08 (pdf 58kB)

Program:
1. Schválení podpisu smlouvy na stavbu "Kanalizace a ČOV Doudleby"

7. veřejné zasedání dne 21.04.2011, zápis a usnesení 07 (pdf 59kB)

Program:
1. Schválení výběru nejvhodnější nabídky na zajištění technického dozoru a administrátora projektu "Kanalizace a ČOV Doudleby"

6. veřejné zasedání dne 04.04.2011, zápis a usnesení 06 (pdf 58kB)

Program:
1. Schválení výběru nejvhodnější nabídky na stavbu "Kanalizace a ČOV Doudleby"

5. veřejné zasedání dne 31.03.2011, zápis a usnesení 05 (pdf 62kB)

Program:
1. Informace o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV
2. Informace o dotaci na stavbu dětského hřiště.
3. Rozpočtová opatření č. 11,12 /2010; č.1;3,4/2011 na vědomí.
4. Povolení výjimky z počtu žáků v Mateřské škole
5. Schválení odprodeje traktoru Zetor 6718
6. Finanční vypořádání příspěvků na provoz ZŠ 2010
7. Schválení závěrečného účtu Pomalší za rok 2010
8. Schválení věcného břemene na studnu na pozemku 1180/3
9. Schválení žádosti o změnu územního plánu
10. Diskuse – připomínky, podněty občanů
11. Příspěvek Českému červenému kříži -místní skupina Doudleby
12. Spoluúčast na dotaci na stavbu dětského hřiště

4. veřejné zasedání dne 02.02.2011, zápis a usnesení 04 (pdf 57kB)

Program:
1. Nákup traktoru Zetor 6211 do majetku obce Doudleby
2. Financování nákupu traktoru, rozpočtové opatření č. 2

3. veřejné zasedání dne 10.01.2011, zápis a usnesení 03 (pdf 52kB)

Program:
1. Aktualizace obnovy obce Doudleby na hospodářské roky 2011 - 2012.

2010:

2. veřejné zasedání dne 30.12.2010, zápis a usnesení 02 (pdf)

Program:
1. Schválení rozpočtu obce Doudleby na rok 2011
2. Schválení ceny vodného na rok 2011
3. Schválení rozpočtových opatření č.9,10/2010
4. Schválení dodatku smlouvy na svoz a likvidaci odpadů
5. Schválení vyhlášky o místních poplatcích
6. Schválení ceny stočného na rok 2011
7. Schválení vnitřních organizačních směrnic obce Doudleby č. 1-20

1. veřejné ustavující zasedání dne 08.11.2010, zápis a usnesení 01 (pdf)

Program:
Složení slibu nových zastupitelů.
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6. Zřízení a volba předsedů výboru pro životní prostředí; stavebního výboru; kulturního výboru
7. Projednání nájemní smlouvy na nového nájemce obecní restaurace
8. Diskuse – připomínky, podněty občanů
Nahoru