Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby
okres České Budějovice

Doudleby - Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Obecní úřad » Zápisy ze chůzí OZ
Tisk stránky

2017:

25. veřejné zasedání dne 27.12.2017, zápis a usnesení 25/2017 (PDF 377kB)

Program:
1) Ceny stočné 2018
2) MAP rozvoje vzdělávání ORP Č. Budějovice
3) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
4) Odpisové plány ZŠ a MŠ 2017, 2018
5) Odpisový plán obec 2017
6) Pověření starosty k rozpočtovým opatřením
7) Smlouva o zřízení věc. břemene
8) Na vědomí rozp. opatření 19/2017
9) Vyhláška 1/2017 - obecní poplatky

24. veřejné zasedání dne 6.12.2017, zápis a usnesení 24/2017 (PDF 533kB)

Program:
1) Rozpočet SMO Pomalší 2018
2) Rozpočet obce 2018
3) Přezkum hospodaření obce
4) Ceny vodné 2018
5) Smlouva Marius Pedersen – svoz odpadů
6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

23. veřejné zasedání dne 16.11.2017, zápis a usnesení 23/2017 (PDF 212kB)

Program:
1) Výběrové řízení autobusová zastávka
2) Rozpočtové opatření č. 13/2017
3) Rozpočtové opatření č. 14/2017
4) Rozpočtové opatření č. 15/2017
5) Rozpočtové opatření č. 16/2017
6) Rozpočtové opatření č. 17/2017
7) Zastřešení parkovacího místa na poz. 1180/19
8) Aktualizace Programu obnovy venkova Obce Doudleby
9) Oprava střech KD Doudleby
10) Směna pozemků 369/7 a 381/3
11) Dodatek č. 9 ke sml. 60361/01 – svoz komunálního odpadu
12) Smlouva o zříz. věc. břemene – poz. 55/1
13) Žádost č. 1 o koupi části pozemku č. 271/2
14) Žádost č. 2 o koupi části pozemku č. 271/3
15) Výroční zpráva o činnosti školy
16) Koncepce a další rozvoj JSDHO Doudleby
17) Rozp. op. 18/2017 – rozšíření mš
18) Nové stránky obce
19) záměr rozšíření příjezdové cesty z parc.č. 1195/12
20) nájemní smlouva – kopírka
21) výběrové řízení – projekt mš

22. veřejné zasedání dne 18.08.2017, zápis a usnesení 22/2017 (PDF 149kB)

Program:
1) Zpevněná plocha na parc.č. 284/38
2) Stanovení místa a doby pro uzavírání manželství
3) Účetní odpisový plán
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc. 179/8, 132/9, 184/6, 1183/4)
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc..č. 1184/1, 1184/3, 150/7, 171/5)
6) Rozpočtové opatření 9/2017
7) Rozpočtové opatření 10/2017
8) Rozpočtové opatření 11/2017
9) Návrh na zveřejňování faktur přijatých i vydaných obcí na webových stránkách obce
10) Zveřejňování všech smluv uzavřených obcí
11) Nákup pozemku parc. č. 113 a 813/6 (autobusová zastávka)
12) Spoluúčast cyklovýlet 2018
13) Nájem obchodu v Doudlebech
14) Dotace MZe na dostavbu kanalizace, rozpočtové opatření č. 12/2017

21. veřejné zasedání dne 21.06.2017, zápis a usnesení 21/2017 (PDF 130kB)

Program:
1) Investiční záměr přístavby MŠ a rozšíření kapacity
2) Rozpočtové opatření – projekt na rozšíření MŠ
3) Záměr pronájmu obchodu v Doudlebech
4) Aktualizace plánu investic vodovody a kanalizace
5) Změna územního plánu č.2
6) Rozpočtové opatření 7/2017

20. veřejné zasedání dne 03.05.2017, zápis a usnesení 20/2017 (PDF 152kB)

Program:
1) Rozpočtové opatření 4/2017
2) Aktualizace odpisového plánu obce 2017
3) Aktualizace vyhlášky o rušení nočního klidu
4) Ochranné pomůcky pro JSDHO Doudleby
5) Změna otvírací doby obchod v Doudlebech
6) Smlouva o prodeji pozemku
7) Závěrečný účtu obce Doudleby 2016
8) Schválení účetní závěrky 2016
9) Rozpočtové opatření č. 5/2017
10) Rozpočtové opatření č. 6/2017
11) Závěrečný účet SMO Pomalší 2016

19. veřejné zasedání dne 15.03.2017, zápis a usnesení 19/2017 (PDF 114kB)

Program:
1) Výběr nájemce obchodu
2) Projednání žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o termínu zápisu do třídy ZŠ a do MŠ
3) Projednání žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o omezení provozu MŠ o prázdninách
4) Smlouva o zřízení věc. břemene (u Maxů)
5) Rozpočtové opatření č. 3 na vědomí
6) Schválení výběru dodavatele TDI a koordinátora BOZP pro stavbu „Doudleby - dostavba kanalizace“

18. veřejné zasedání dne 22.02.2017, zápis a usnesení 18/2017 (PDF 175kB)

Program:
1) Projednání inventarizační zprávy ZŠ a MŠ Doudleby
2) Projednání účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Doudleby
3) Projednání výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Doudleby
4) Projednání odpisového plánu ZŠ a MŠ Doudleby
5) Projednání odpisového plánu
6) Projednání žádosti o příspěvek na činnost Doudleban
7) Projednání příspěvku na činnost MS MALŠE
8) Projednání rozp. opatření 1/2017
9) Projednání pachtovní smlouvy ZP Malše a.s.
10) Projednání smlouvy o zřízení věc. břemene E.ON
11) Projednání kupní smlouvy na poz. 62/1
12) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene EI PROJECT
13) Projednání záměru prodeje pozemku č. parc. 245/9
14) Projednání záměru prodeje pozemku č. parc. 1248 a části pozemku č. parc. 799/1
15) Na vědomí výsledek kontroly – přezkumu
16) Obchod – schválení zrušení výběrového řízení
17) Obchod – schválení nového výběrového řízení
18) Projednání znění dodatku č. 8 smlouvy s Marius Pedersen
19) Info změna ÚP č.3
20) Projednání rozp. opatření 2/2017

2016:

17. veřejné zasedání dne 28.12.2016, zápis a usnesení 17/2016 (PDF 196kB)

Program:
1) Schválení cen pro vodné a stočné 2017
2) Schválení rozpočtu na rok 2017
3) Na vědomí rozpočtové opatření 15/2016
4) Na vědomí rozpočtové opatření 16/2016
5) Schválení žádostí o příspěvek na činnost – SDH Doudleby
6) Projednání žádosti o příspěvek na činnost – MS Malše
7) Schválení rozhodnutí výběru veřejné zakázky „Doudleby – dostavba kanalizace“
8) Schválení žádostí o příspěvek na činnost – Doudleban
9) Návrh na vyřazení nedokončené investice „Výstavba dvou bytových jednotek na půdě obecního úřadu“
10) Schválení vyhlášky 2/2016 o místních poplatcích
11) Schválení vyhlášky 3/2016 o školském obvodu
12) Na vědomí – ukončení smlouvy o výkonu agendy speciálního stav. úřadu ve věcech místních komunikací
13) Schválení žádosti o dotaci POV – archiv
14) Schválení dodatku smlouvy o smlouvě budoucí – JVS
15) Schválení podílu vlastních prostředků - dotace aut. Zastávky
16) Schválení změny výše odměn neuvolněným zastupitelům
17) Schválení vyhlášení výběrového řízení na nájemce obchodu v Doudlebech

16. veřejné zasedání dne 26.10.2016, zápis a usnesení 16/2016 (PDF 126kB)

Program:
1) Schválení rozpočtového opatření č. 14/2016 a žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o úhradu investice z invest. fondu
2) Na vědomí rozp. opatření č. 12/2016 a 13/206
3) Schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu
4) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16
5) Schválení prodeje pozemku parc.č. st. 138 o výměře 100 m2.
6) Schválení smlouvy o dílo - stavba venkovního posezení před KD, informace o zimním řešení pergoly obecního hostince
7) Informace o úvaze instalovat kamerový systém ke kontejneru na Vyhlídce
8) Schválení účetního odpisového plánu 2016 pro ZŠ a MŠ
9) Schválení účetní odpisový plán pro obecní majetek
10) Schválení Návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

15. veřejné zasedání dne 26.08.2016, zápis a usnesení 15/2016 (PDF 166kB)

Program:
1) Schválení investiční akce „Česle – suchý brod“
2) Schválení smlouvy o dílo týkající se nátěru Biaggiho lávky
3) Na vědomí důvodová zpráva k návrhu zadání změny č. 2 ÚP
4) Schválení návrhu zadání změny č. 2 ÚP
5) Pověření starosty Zdeňka Šmída zajistit zpracování návrhu změny č. 2 ÚP
6) Rozhodnutí zastupitelstva k nabídce mimosoudního vyřešení sporu Obec Doudleby vs. Římskokatolická církev
7) Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Doudleby – dostavba kanalizace“
8) Schválení žádosti o financování nákupu 4 ks radiostanic pro JSDHO Doudleby a rozpočtové opatření č. 11
9) Smlouva o dílo pro vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Doudleby – dostavba kanalizace“
10) Schválení rozpočtového opatření č. 10 („Česle – suchý brod“)
11) Na vědomí rozpočtové opatření č. 8 a 9
12) Ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise při výběrovém řízení k veřejné zakázce „Doudleby – dostavba kanalizace“
13) Schválení žádosti o úpravu otevírací doby v obchodě
14) Informace o prodloužení nájemní smlouvy bytu v HZ
15) Návrh zastupitele Ing. Ondřeje Klora změnit koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí
16) Schválení žádosti o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Doudleby
17) Schválení odkupu pozemku parc. č. 1065/2

14. veřejné zasedání dne 15.06.2016, zápis a usnesení 14/2016 (PDF 130kB)

Program:
1. Schválení závěrečného účtu obce Doudleby 2015
2. Schválení účetní závěrky 2015
3. Schválení závěrečného účtu SMO Pomalší 2015
4. Schválení stavby lávky (cyklotrasa Plav – Doudleby)
5. Schválení prodeje pozemku parc.č. 62/11
6. Schválení prodeje pozemku parc.č. 284/26
7. Schválení příspěvků na mzdy ZŠ a MŠ, rozpočtová změna č. 1 v RO č. 7
8. Schválení příspěvku LK Doudleby, rozpočtová změna č. 2 v RO č. 7
9. Schválení změny příloh ke smlouvě s firmou Ekokom
10. Schválení Smlouvy o dílo – Změna č. 2 - ÚP Doudleby

13. veřejné zasedání dne 16.05.2016, zápis a usnesení 13/2016 (PDF 131kB)

Program:
1) Na vědomí rozpočtové opatření 4/2016
2) Na vědomí rozpočtové opatření 5/2016
3) Schválení smlouvy s firmou Česká Vodohospodářská s.r.o. – akce Doudleby – dostavba kanalizace
4) Schválení smlouvy o věcném břemeni E.ON
5) Schválení přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Doudleby
6) Schválení předchozího souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doudleby k přijímání peněžních darů, účelově neurčených
7) Schválení změny otevírací doby v doudlebské hospodě
8) Schválení zhotovitele stavby venkovního posezení před KD a schválení rozpočtového opatření 6/2016

12. veřejné zasedání dne 17.02.2016, zápis a usnesení 12/2016 (PDF 160kB)

Program:
1) Schválení účetní uzávěrky 2015 ZŠ a MŠ Doudleby
2) Schválení výsledku hospodaření 2015 ZŠ a MŠ Doudleby
3) Schválení převodu prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ a MŠ Doudleby
4) Schválení odpisového plánu 2016 ZŠ a MŠ Doudleby
5) Na vědomí rozpočtové opatření č.18/2015
6) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330026762/001
7) Schválení jmenovacího dekretu velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů
8) Schválení ukončení pořizování změny č. 2 ÚP Doudleby
9) Schválení pořízení změny č.2 ÚP Doudleby
10) Na vědomí souhrnná technická zpráva „Obnova řadu surové vody Římov – Plav II. a III. etapa“
11) Schválení zřizovací listiny Obecní knihovny Doudleby
12) Schválení knihovního řádu Obecní knihovny Doudleby
13) Na vědomí rozpočtové opatření 2/2016
14) Schválení účetního odpisového plánu 2016 obce Doudleby
15) Schválení Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního řádu ve věcech místních komunikací s městem České Budějovice
16) Schválení rozpočtového opatření 3/2016
17) Schválení Smlouvy o poskytnutí grantu – nadace Jihočeské cyklostezky

2015:

11. veřejné zasedání dne 28.12.2015, zápis a usnesení 11/2015 (PDF 170kB)

Program:
1. Schválení rozpočtu na rok 2016
2. Na vědomí rozpočtové opatření č.15,17/2015
3. Schválení rozpočtového opatření č.1/2016 (mimořádná dotace Martě Pětivoké)
4. Schválení Obecní vyhlášky o místních poplatcích na rok 2016
5. Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2016
6. Schválení Zprávy o uplatňování UP
7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí (Včelná- St. úpravy vodovodu)
8. Schválení odkupu pozemků č.206/1,185/7,206/2, 184/8, 200/16, 206/12, 206/3, 200/26, 200/25, 200/31 a 201/6
9. Schválení cenové nabídky firmy AKUPI na demolici objektu bývalého teletníku
10. Schválení cenové nabídky pro úpravu větrání kuchyně v místním hostinci.
11. Schválení žádosti JSDHO o možnosti odměňování členů
12. Schválení žádosti o finanční příspěvek na 4. ročník pochodu „okolo Doudleb“
13. Schválení projektové dokumentace na opravu sociálního zařízení obecního hostince a zastřešení venkovního posezení. Financování akce bude z POV s podílem obce
14. Informace o žalobě týkající se navrácení majetku církvi
15. Informace o výsledku soutěže Jihočeský okresní odpadový přebor 2015-okres ČB
16. Stanovení hladiny významnosti pro odsouhlasení pohledávek a závazků pro potřeby účetní konsolidace státu
17. Schválení rozhodnutí, že obec nebude vykonávat agendu stavebního úřadu stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

10. veřejné zasedání dne 23.11.2015, zápis a usnesení 10/2015 (PDF 312kB)

Program:
1. Příspěvek SMO Pomalší na nákup štěpkovače - spoluúčast obce na projektu OPŽP
2. Rozpočtové opatření č. 16/2015 o financování příspěvku na štěpkovač

09. veřejné zasedání dne 29.10.2015, zápis a usnesení 09/2015 (PDF 335kB)

Program:
1) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (kabel NN).
2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (obnova řadu sur.vody)
3) Na vědomí rozpočtové opatření č. 12, 13/2015
4) Na vědomí Zpráva o uplatňování územního plánu
5) Schválení žádosti výjimku z počtu žáků ZŠ a o finanční příspěvek pro ZŠ A MŠ Doudleby + rozpočtová změna č.14/2015
6) Schválení žádosti o povolení výjimky počtu dětí v MŠ
7) Schválení žádosti o změnu provozní doby obecního hostince přes zimní období
8) Schválení žádosti o změnu provozní doby obecního obchodu přes zimní období
9) Diskuze

08. veřejné zasedání dne 14.08.2015, zápis a usnesení 08/2015 (PDF 238kB)

Program:
1. Schválení směrnice č. 26/2015 – Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením
2. Schválení účetního odpisového plánu pro rok 2015, změna č. 1
3. Revokace usnesení 3/1 z 29.12.2014 o schválení rozpočtu 2015 a schválení opraveného návrhu rozpočtu 2015
4. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy
5. Na vědomí rozpočtové opatření č. 9,10/2015
6. Schválení rozpočtového opatření č. 11/2015
7. Schválení příspěvku pro Pomalší za rok 2015
8. Odstoupení od záměru prodeje pozemku u bytovky, zrušení usnesení 7/6
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
10. Projednání návrhu o uplatňování územního plánu Doudleby
11. Informace o výsledku administrace demolice bývalého teletníku
12. Informace o výsledku výběrového řízení na ZŠ Doudleby + slovo nové paní ředitelky
13. Informace o konečném vyhotovení studie nové hasičské zbrojnice
14. Diskuze

07. veřejné zasedání dne 25.06.2015, zápis a usnesení 07/2015 (PDF 152kB)

Program
1. Schválení závěrečného účtu za rok 2014
2. Schválení rozpočtového opatření č.7/2015
3. Schválení Protokolu o schválení účetní závěrky
4. Na vědomí rozpočtové opatření 5/2015
5. Schválení Smlouvy o směně pozemků parc.č. 780/6 o výměře 175 m2 a parc. č. 1195/19 o výměře 23 m2 za parc. č. 780/8 o výměře 577 m2 (letiště)
6. Schválení záměru prodeje pozemků parc.č. 246/13 o výměře 83 m2 a parc.č. 246/15 o výměře 87 m2 za 100 Kč/m2 (bytovka)
7. Schválení prodeje pozemku 1180/28 21 m2 za 100 Kč/m2
8. Schválení požárního řádu
9. Schválení vyhlášky č. 2/2015 (o zrušení Obecně závazné vyhlášky o podmínkách chovu drobného domácího zvířectva)
10. Sdělení o situaci okolo Konkurzního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Doudleby
11. Schválení smlouvy s administrátorem dotací pro Obec Doudleby
12. Schválení ceníku za služby kopírování
13. Schválení plné moci k podpisu smlouvy (Vak Projekt)
14. Schválení rozpočtového opatření 8/2015
15. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Radkem Šmídem a obcí
16. Informace ohledně výběrového řízení na nájemce obecní hospody v Doudlebech a schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
Diskuze

06. veřejné zasedání dne 21.05.2015, zápis a usnesení 06/2015 (PDF 109kB)

Program
1. Projednání vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Doudleby
2. Jmenování komise a tajemníka komise pro konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Doudleb
3. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - přivaděč surové vody

05. veřejné zasedání dne 23.04.2015, zápis a usnesení 05/2015 (PDF 191kB)

Program:
1) Schválení:
odkup pozemku č.1180/20 o výměře 24m2
odkup pozemku č.616/11 o výměře 269m2 a 616/1 o výměře 99m2
odkup pozemku č.830/4 o výměře 322m2 a č. 1200/15 o výměře 75m2
odkup pozemku č. 1200/21 o výměře 7m2, 830/5 o výměře 21m2,1201/6 o výměře 90m2
2) Schválení záměru prodeje pozemku č. 251/1 o výměře 22m2 a č.121/6 o výměře 60m2 zapsané na LV č.1 k.ú.Doudleby
4) Na vědomí rozpočtové opatření č.2/2015 a č. 3/2015
5) Schválení rozpočtového opatření č.4/2015
6) Schválení odpisového plánu ZŠ A MŠ Doudleby
7) Schválení pronájmu částí pozemků č.284/6 a 284/11 + schválení ceny za pronájem
8) Schválení odpisového plánu obce Doudleby
9) Určení zástupce z řad zastupitelů pro spolupráci s Magistrátem města České Budějovice ohledně změny č. 2 o pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Doudleby.
10) Žádost o finanční příspěvky:
Bohumíra Němce (nakl. Veduta) - pro vydání knižního díla
Luďka Presla na 3. ročník pochodu „Okolo Doudleb“
Svazu včelařů
Římskokatolické farnosti Doudleby na opravu kostela
11) Schválení Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2014
12) Schválení žádosti Nihn Van Hai o snížení nájemného za pronájem obchodu
13) Informace o provedených krocích ohledně hasičské zbrojnice
14) Schválení vyhlášky č. 1/2015 o komunálních odpadech
15) Řešení stížností na nájemce místního hostince
16) Schválení směrnice obce č. 25/2015 ZÁSADY projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen - služebností a reálných břemen
17) Schválení změny souboru směrnic 1-18 o účetnictví v souvislosti se zřízením účtu Fondu obnovy VHM
18) Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě č. 60361/01 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu 19) Schválení přijetí grantu Nadace Jihočeské cyklostezky a rozpočtového opatření na financování cyklovýletu "Doudlebskem na kole"

04. veřejné zasedání dne 29.01.2015, zápis a usnesení 04/2015 (PDF 72kB)

Program:
1. Zadání veřejné zakázky na stavbu brodu Zadubí
2. Zadání veřejné zakázky na autobusovou zastávku
3. Schválení rozpočtového opatření 1/2015 – projekt na výstavbu nové hasičské zbrojnice
4. Na vědomí rozpočtové opatření 20/2014
5. Schválení odpisového plánu Obce Doudleby ZŠ a MŠ Doudleby
6. Schválení roční uzávěrky ZŠ a MŠ Doudleby
7. Schválení povolení výjimky počtu dětí v MŠ Doudleby
8. Schválení ceny stočného na rok 2015
9. Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10. Informace pro občany – nový přivaděč vody, nepodepsané smlouvy ČOV
11. Schválení směny hasičské stříkačky za motorovou pilu

Mimořádné veřejné zasedání dne 23.01.2015, zápis a usnesení M/2015 (PDF 100kB)

Program:
1. Projednání a schválení dodavatele na opravu sociálního zařízení OÚ a KD Doudleby
2. Diskuze

2014:

03. veřejné zasedání dne 29.12.2014, zápis a usnesení 03/2014 (PDF 72kB)

Program:
1. Schválení rozpočtu na rok 2015
2. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015 -2016-2017
3. Schválení požárního řádu
4. Schválení Obecní vyhlášky o místních poplatcích
5. Schválení Rozpočtu SMO Pomalší na rok 2015
6. Schválení účetního odpisového plánu na rok 2015 pro ZŠ a MŠ Doudleby
7. Schvální ceny za propachtování pozemku č. 309/1 1350 m2
8. Schvální ceny za propachtování pozemku č. 799/1 2700 m2
9. Stočné pro rok 2015
10. Pověření starosty k provádění rozpočtových změn
11. Schválení využití OSVČ Zdeňka Šmída pro terénní práce

02. veřejné zasedání dne 30.11.2014, zápis a usnesení 02/2014 (PDF 91kB)

Program:
1. Schválení směny pozemků č. 1185/4 a 298/2 k.ú. Doudleby
2. Schválení záměru výkupu pozemku č. 444/3 k.ú. Doudleby
3. Schválení záměru výkupu pozemku č. 1180/18 k.ú. Doudleby
4. Schválení záměru dlouhodobého pronájmu části pozemku 309/1 v k.ú. Doudleby
5. Schválení záměru pronájmu části pozemku č. 799/1 v k.ú. Doudleby
6. Na vědomí rozpočtového opatření č. 17/2014 a 19/2014
7. Schválení rozpočtového opatření č. 18/2014
8. Schválení Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku
9. Schválení aktualizovaného Povodňového plánu
10. Schválení aktualizované obecní vyhlášky Požární řád
11. Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Doudleby 2013/2014
12. Informace o novém nájemci obchodu.
13. Schválení záměru dlouhodobého pronájmu zemědělských pozemků a záměru pronájmu části poz. č. 799/1 v k.ú. Doudleby a.s ZP Malše
14. Schválení záměru vypovědět smlouvu Okresní zdravotnické službě (dětská poradna)
15. Schválení aktualizace Programu obnovy venkova
16. Schválení aktualizace odpisového plánu 2014

01. ustavující veřejné zasedání dne 04.11.2014, zápis a usnesení 01/2014 (PDF 86kB)

Program:
1. Složení slibu členů zastupitelstva
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Schválení jednacího řádu
5. Volba starosty a místostarosty
  a) Určení počtu místostarostů
  b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
  c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) Volba starosty
  e) Volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) Volba předsedy finančního výboru
  c) Volba předsedy kontrolního výboru
  d) Volba členů finančního výboru
  e) Volba členů kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcích neuvolněných členů zastupitelstva
Nahoru